Just Justa fotografie

Begeleiding door de notaris bij nieuwbouw

Bij de notariële begeleiding van uw nieuwbouw­pro­ject verwacht u van de nota­ris ervaring en expertise. GVON heeft deze ervaring en expertise. Al jarenlang zijn wij als projectnotaris betrokken bij de verkoop en leve­ring van verschillende nieuwbouwprojecten, zowel binnen als buiten de regio. Onze aanpak is helder en duidelijk. Wij luisteren naar uw wensen, ad­vi­seren u en vertalen de beoogde ontwikkeling naar een heldere en duidelijke akte.

We zijn gewend om contact te onderhouden met gemeenten, archi­tec­ten, aannemers, kadaster, garan­tie instituten en bouw,- en pro­ject­be­ge­leiders. U heeft binnen ons kantoor contact met een vaste projectleider die op de hoogte is van alle ins en outs en ondersteund wordt door een team van medewerkers met jarenlange ervaring.

Eén duidelijk aanspreekpunt bij GVON

mr. Susan van Os

Begeleiding bij opstellen koopovereenkomsten

Afhankelijk van uw wensen begeleiden we u bij het opstellen van de koopovereenkomsten met betrek­king tot de aankoop van de gronden binnen het te ontwikkelen gebied tot aan de uiteindelijke verkoop en levering van nieuwbouwkavels aan de uiteindelijke kopers. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de fiscale aspecten en de te vestigen bijzondere bepalingen. Ook adviseren wij u graag over de moge­lijke kadastrale kostenbesparingen die behaald kunnen worden bij de inme­ting van bouwkavels.

Splitsingsakte

Wanneer er sprake is van een appartementencomplex wordt veel aan­dacht besteed aan de inhoud van de splitsingsakte. Als u dit wenst, hou­den wij vooraf overleg met een toekomstig beheerder van het com­plex zodat de splitsing niet alleen juridisch sluitend maar ook prak­tisch en werkbaar is.

Koop-/aannemingsovereenkomst

Wij beoordelen de opgestelde koop of koop-/aannemings­over­een­komst, of stellen deze voor u op. We controleren of planacceptatie is afgegeven, of de certificaten zijn verstrekt en of de bouwvergunning onherroepelijk is.

Informeren van uw kopers

Uw kopers worden uitgebreid geïnformeerd over de gang van zaken en de betekenis van de soms juridisch complexe uitwerkingen. Ook met betrekking tot de afrekeningen en afwikkeling van de 5% regeling worden u en uw koper vakkundig en duidelijk geïnformeerd.

5% Regeling

Bij een nieuwbouwhuis heb je te maken met de zogenaamde 5%-regeling. Maar wat houdt dat nou in? Ten laste van de aannemer wordt 5% van de aanneemsom geblokkeerd bij de notaris, in geld of in de vorm van een bankgarantie. Als je nieuwbouwhuis is opgeleverd, keren wij deze 5% na 3 maanden uit aan de aannemer. Als er gebreken zijn, dan moet je ons dat tijdig melden en kun je opdracht geven om de 5% vast te houden.

In dat geval moet de aannemer de gebreken eerst herstellen, voordat hij de 5% ontvangt.
Let dus de eerste 3 maanden goed op of alles goed is. Is dit niet het geval, dan moet je dit binnen 3 maanden na de oplevering schriftelijk aan ons doorgeven met het verzoek (een deel van) de 5% langer vast te houden.

Wij hebben ervaring met diverse opzetten:

  • Erfpachtconstructies
  • Zelfbouwkavels
  • Beheersverenigingen
  • Splitsen in appartementsrechten
  • VvE’s
  • Opstalrechten
  • Mandelige binnenterreinen
  • Bijzondere bepalingen
  • Ondergronds bouwen

Kom langs bij Gopisingh Van Os Notarissen. Klik hier voor onze contactgegevens.

Onze nieuwbouwprojecten