Algemene voorwaarden

Vastgesteld op 06 oktober 2014

ARTIKEL 1.
Definities
Notaris
Onder notaris wordt verstaan: de notaris, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan: de
natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening, alsmede diens wederpartij(en).

Opdracht
Onder opdracht wordt verstaan: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door de notaris opgemaakte (concept)-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.
Het kantoor van de notaris treedt naar buiten als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is de enige opdrachtnemer. Waar in deze akte wordt gesproken van de notaris wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor bedoelde vennootschap.
De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen.

Declaratie
Onder declaratie wordt verstaan: de schriftelijke opgave van de notaris van de bedragen die door de opdrachtgever  uit hoofde van de opdracht verschuldigd zijn aan de notaris.

ARTIKEL 2.

Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door de notaris.

ARTIKEL 3.

Tarieven en meerwerk

  1. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke full-servicetarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris (schriftelijk) anders is overeengekomen.
  2. Indien er meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is de notaris bevoegd een hoger bedrag dan het in het vorige lid bedoelde bedrag in rekening te brengen. Indien dit meerwerk naar het oordeel van de notaris veroorzaakt wordt door dan wel vanwege één partij, is de notaris bevoegd ter zake van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens de notaris.

ARTIKEL 4.

Niet doorgegane akte(n), ingetrokken opdracht

Alle verrichtte werkzaamheden vallen onder de opdracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris (schriftelijk) anders is overeengekomen. De notaris is dan ook bevoegd ter zake van die werkzaamheden alsmede na een ingetrokken opdracht aan de opdrachtgever te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 5.

Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen persoonlijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is deze natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de declaratie, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon. De notaris is bevoegd het te declareren bedrag in te houden op een uit te keren waarborgsom (al dan niet krachtens een bankgarantie) of depotbedrag die/dat gestort is op zijn kwaliteitsrekening.

ARTIKEL 6. 

Overlijden opdrachtgever

Ingeval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

ARTIKEL 7.

Betaling
Het verschuldigde honorarium, de eventuele verschotten en de verschuldigde belastingen dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het tijdstip van passeren daarvan, zichtbaar te zijn bijgeschreven op de kwaliteitsrekening van de notaris. De notaris is bevoegd tussentijds te declareren en/of voorschotten in rekening te brengen.
Indien het verschuldigde honorarium, de eventuele verschotten en de verschuldigde belastingen na het passeren van de akte(n) in rekening worden gebracht door de notaris, dan dient de betaling van de declaratie binnen veertien (14) dagen na de declaratiedatum te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke vertragingsrente van artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op de invordering voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 8.

Kosten van invordering

De opdrachtgever aan wie, door middel van een declaratie of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium, verschotten, of belastingen is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede terzake van de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

ARTIKEL 9.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

ARTIKEL 10.

Klachten

Op de dienstverlening van de notaris is de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

ARTIKEL 11.

Aansprakelijkheid van de notaris

  1. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
  2. De in het vorige lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
  3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 van dit artikel geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
  4. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de vorige leden van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

ARTIKEL 12.
WWFT.
De notaris houdt zich aan de regelgeving voortvloeiende uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Krachten de WWFT hebben notarissen een meldingsplicht bij de Dienst National Recherche, Financial Intelligence Unit-Nederland indien aan hen een dienst wordt gevraagd waarvan het vermoeden bestaat dat deze een relatie heeft met het witwassen van gelden en/of financieren van terrorisme. In gevolgde de WWFT mag het feit dat er een melding wordt gedaan, niet aan de opdrachtgever bekend worden gemaakt.

ARTIKEL 13.

Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen de notaris en de opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de notaris en de opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.

ARTIKEL 14.
Akkoordverklaring
Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.