Jazeker. Alle spreekkamers bevinden zich op de begane grond en er zijn geen hoge drempels. Het kantoor van Gopisingh van Os Notarissen is voor iedereen toegankelijk.
De juridische uitwerking van een reeds gesloten overeenkomst. Deze is nodig voor het definitief maken van de eigendomsoverdracht. De akte wordt door de notaris opgemaakt en ingeschreven in het Kadaster en de openbare registers.
De levering van een woning vindt plaats op het moment van het tekenen van de akte van levering bij de notaris. Door het ondertekenen van een koopovereenkomst ben je dus nog geen eigenaar van de woning. Pas bij het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris vindt de feitelijke levering van de woning van de verkoper naar de koper plaats. De levering is compleet als de akte van levering is ingeschreven bij het Kadaster. Bij het Kadaster staan alle woningen geregistreerd. De inschrijving bij het Kadaster wordt verzorgd door de notaris. Deze inschrijving is openbaar. Iedereen kan deze gegevens dus opvragen bij het Kadaster en iedereen kan zien dat jij eigenaar bent van de woning.
De hypotheekakte is een akte waarin wordt vastgelegd dat een onroerende zaak (de woning) in onderpand gegeven wordt aan de hypotheekverstrekker (geldverstrekker/bank).
Bij een overdracht van een woning of een oversluiting van een hypotheek, zullen wij bij de huidige hypotheekverstrekker(s) de aflosnota(‘s) opvragen, zodat uw hypothecaire lening(en) kan/kunnen worden ingelost. De hypotheekverstrekker(s) geeft/geven hiermee akkoord voor het royeren van de hypothecaire inschrijving(en) (na aflossing van de schuld) bij het Kadaster d.m.v. het tekenen van (de door de notaris opgestelde) royementsvolmacht. De termijn van de bank die zij nodig hebben om de gegevens aan te leveren is per bank verschillend.
Het doorhalen van de hypothecaire inschrijving in het hypothekenregister van het Kadaster. Na het doorhalen van de inschrijving kan de oorspronkelijke hypotheekverstrekker hier geen rechten meer aan ontlenen. Doorhaling vindt plaats door middel van een notariële akte van royement na aflossing van de schuld.
Het inschrijvingsbedrag is het bedrag waarvoor hypotheek wordt gevestigd. Dit inschrijvingsbedrag kan hoger zijn dan het geleende bedrag. Dit komt regelmatig voor. Het voordeel daarvan is, dat indien op een later tijdstip opnieuw een geldlening bij dezelfde bank wordt afgesloten, er meestal geen nieuwe hypotheekakte nodig is. Het scheelt dus notaris- en Kadasterkosten. Vanzelfsprekend dient bij een hogere inschrijving de waarde van het pand dit wel toe te laten.
Naast het inschrijvingsbedrag vermeldt elke hypotheekakte ook een opslag voor extra renten en kosten van de geldverstrekker in het kader van een veiling. Deze opslag ligt globaal tussen de 35% en 60%. Indien de bank tot veiling overgaat wegens wanbetaling kan de bank met deze opslag haar kosten dekken van veiling en achterstallige rente.
Het klopt dat bij kosten koper er toch kosten kunnen zijn, die door de verkoper gedragen moeten worden. Zo zijn de kosten voor het doorhalen van hypotheken die op het verkochte onderpand zitten voor rekening van de verkoper. U bent verplicht het pand vrij van hypotheken over te dragen dus zijn de daarbij horende royementskosten voor uw rekening.
Nee. Voor rekening van de koper komen de kosten die de overheid 'hangt' aan de overdracht van een woning. Dat is de overdrachtsbelasting (2%) en de kosten van de notaris voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven daarvan in de registers.
De koopsom van een nieuwbouw is meestal 'vrij op naam' (v.o.n.). Vrij op naam betekent dat een aantal kosten die gemoeid zijn met de aankoop van de nieuwbouwwoning in de koopsom zijn inbegrepen. Dit gaat om de volgende kosten: Kosten voor aankoop van de grond;
 • Bouwkosten (o.a. aannemer, architect, gemeentelijke leges, kosten bouwvergunning);
 • Notariskosten ten behoeve van eigendomsoverdracht;
 • Kosten kadastrale uitmeting;
 • Verkoopkosten (o.a. makelaarscourtage);
 • BTW (op dit moment 21%);
 • Aansluitkosten nutsvoorzieningen (gas-, riool-, water- en elektriciteitsleidingen).
Niet inbegrepen in de koopsom v.o.n. zijn onder andere de volgende kosten:
 • 
Notariskosten ten behoeve van de hypotheekakte;
 • Kosten verbonden aan het afsluiten van de hypotheek (afsluitkosten, taxatiekosten);
 • Eventueel renteverlies over de grond vanaf een nader te bepalen datum;
 • Rente over eventueel reeds vervallen termijnen;
 • Gemeentelijke heffingen;
 • Kosten voor aansluiting telefoon en c.a.i.;
 • Plaatsingskosten c.q. kosten voor het op naam zetten van de verbruiksmeters van de nutaansluitingen.
Onder de omschrijving "verrekening zakelijke lasten" treft u posten aan met de naam Onroerende Zaak Belasting, rioolheffing en waterschapslasten. De aanslagen van deze heffingen worden betaald door degene die op 1 januari eigenaar van de woning is. Dat houdt in dat als de woning wordt overgedragen in de loop van het jaar, de verkoper eigenlijk de belastingen voor de koper heeft betaald. Dit is de reden dat de notaris deze kosten, voor zover ze betrekking hebben op de periode na de overdracht, bij de koper in rekening zal brengen. De verkoper krijgt daardoor een gedeelte van de door hem teveel betaalde kosten terug. Niet alle lasten worden verrekend: het gebruikersgedeelte van de Onroerende Zaak Belasting wordt bijvoorbeeld niet verrekend.
Na het passeren van leveringsakte en hypotheekakte worden deze ingeschreven in het Kadaster en de openbare registers. Na het inschrijven van de akte bij het kadaster wordt door ons een controle uitgevoerd om na te gaan of de inschrijving correct is uitgevoerd en of er geen beslagen op de woning/het onderpand zijn gelegd. Als dat niet het geval is kunnen de bedragen aan de (voormalige) hypotheekverstrekker worden uitgeboekt. Aangezien de (voormalige) hypotheekverstrekker de aflossingsnota meestal opmaakt per de datum van passeren en de rente heeft berekend tot of tot en met de datum van passeren dienen wij dagrente bij te tellen tot en met de dag van overboeking.
Als je een woning koopt, mag je in het jaar dat je deze woning koopt een aantal kosten aftrekken van de belasting. Voor het kopen van een woning moet je meestal bij de notaris twee akten tekenen: één voor de levering van de woning en één voor de hypotheek (hypotheekakte). Voor beide moet je betalen aan de notaris. De kosten die je betaalt voor de akte van levering mag je niet aftrekken van de belasting. De kosten die je aan de notaris betaalt voor de hypotheekakte mag je wel aftrekken van de belasting. Hieronder vind je een overzicht van de kosten die je wel en niet mag aftrekken als je een woning koopt: Wel aftrekbare kosten:
 • Afsluitprovisie en andere bemiddelingskosten voor het krijgen van de lening;
 • Notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte, inclusief BTW;
 • Betaalde boeterente of oversluitkosten;
 • Taxatiekosten (alleen om een lening te krijgen);
 • Kosten van de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie;
 • Bouwrente over de periode na het sluiten van de voorlopige koopovereenkomst;
 • Onder bepaalde voorwaarden de kosten van een nieuwbouwdepot of een verbouwingsdepot.
Niet aftrekbare kosten:
 • Bemiddelingskosten voor de aankoop van de woning (bijvoorbeeld kosten van de makelaar);
 • Overdrachtsbelasting en omzetbelasting;
 • Notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte;
 • Bouwrente over de periode vóór het afsluiten van de voorlopige koopovereenkomst;
 • Kosten van onderhoud en verbouwing. Voor een rijksmonumentenpand mag u deze kosten onder bepaalde voorwaarden wel aftrekken.
Wettelijk is het zo geregeld dat u voor het afsluiten van een hypotheek altijd op het notariskantoor de hypotheekakte moet ondertekenen. Bij aankoop van uw woning, waarbij u de aankoop financiert met een hypotheek, moet u dus bij de ondertekening aanwezig zijn. Kunt u niet aanwezig zijn, dan moet u in een notariël akte het notariskantoor volmacht geven om voor u de hypotheekakte (en, bij aankoop van uw woning, de leveringsakte) te tekenen. Als u uw woning verkoopt, kunt u met een volmacht aan het notariskantoor volstaan. De handtekening op uw volmacht moet echter zijn gelegaliseerd (d.w.z. een notaris dient schriftelijk te verklaren dat de handtekening uw handtekening is).
De waarborgsom is een bedrag dat gestort wordt door de koper als zekerheid dat de koper aan zijn verplichtingen zal voldoen.
Een garantieverklaring van een Nederlandse bankinstelling. Door deze garantieverklaring garandeert de bank dat de koper zijn verplichtingen voortvloeiende uit de koopakte zal nakomen voor het bedrag dat vernoemd is.