Familierecht

Familierecht algemeen

Overeenkomsten en afspraken met partners en familie worden vaak mondeling en in goed vertrouwen gemaakt. Van deze mensen mag je toch verwachten dat ze die wel nakomen. Toch blijkt de werkelijkheid vaak anders. Na verloop van tijd blijken details vergeten en leggen beide partijen een afspraak verschillend uit. Ongewild kunnen er dan al snel grote geschillen ontstaan over bijvoorbeeld leningen, schenkingen of erfenissen.
Dit kunt u voorkomen worden door uw zaken goed te regelen en vast te (laten) leggen. Dit wordt gedaan aan de hand van het familierecht. Dit is de verzamelnaam voor alle rechtsgebieden binnen de familiesfeer.

Erfrecht

Als u komt te overlijden, bepaalt het wettelijk erfrecht voor u naar wie uw bezittingen en/of schulden gaan.  Het is heel goed denkbaar dat u daar een andere mening over hebt. Het is verstandig om hier vroegtijdig over na te denken en een testament op te maken. Wij denken met u mee en zetten graag de mogelijkheden voor u op een rijtje. Daarbij kijken we samen naar de juridische en fiscale gevolgen van uw overlijden voor uw nabestaanden en naar de mogelijkheden om de afwikkeling van uw nalatenschap voor hen zo makkelijk mogelijk te maken.

Verder kunnen we spreken over onder meer:

  • voogdij: wie neemt de zorg op zich over uw minderjarige kinderen?;
  • bewind: tot welk moment vindt u dat een erfgenaam moet worden begeleid bij het financieel beheer van de erfenis?;
  • executele: het aanwijzen van de persoon of personen die uw uitvaart en/of de afwikkeling van uw nalatenschap regelen en het omschrijven van de taak en bevoegdheden van de executeur;
  • het besparen of uitstellen van erfbelasting;
  • uitsluitingsclausule: de meeste mensen willen niet dat hun erfgenamen bij de ontbinding van hun huwelijk de erfenis moeten verdelen met hun (ex-)partner. De Nederlandse wet vindt dit (nog) niet vanzelfsprekend. Door het opnemen van een uitsluitingsclausule in uw testament beslist u wat er met uw erfenis gebeurt; en
  • een tweetrapsmaking:  een instrument dat tegenwoordig vaak wordt gebruikt om het betalen van erfbelasting te verplaatsen naar het moment dat beide ouders zijn overleden, maar ook gebruikt om regie te behouden over de vererving van uw bedrijf of familievermogen.

Estate Planning

Het is hoe dan ook belangrijk om een testament te maken, zodat uw nalatenschap op de manier waarop u dat graag wilt, wordt verdeeld. Wanneer u beschikt over een groot vermogen, is het opstellen van een testament extra belangrijk.
Estate Planning is een manier om vast te leggen hoe uw vermogen het beste kan overgaan op de volgende generatie. Hetzelfde geldt voor een eigen bedrijf. Wanneer u ondernemer bent, is het belangrijk dat u tijdens uw leven of via uw testament uw opvolging regelt, zodat de continuïteit van uw bedrijf gewaarborgd wordt.
U kunt denken aan Estate Planning wanneer u bijvoorbeeld iets wilt regelen op het gebied van huwelijkse voorwaarden, schenkingen, bedrijfsopvolgingen of testamenten.

Levenstestament

Ook het opstellen van een levenstestament of notariële volmacht kan belangrijk zijn. Hiermee kunt u voorkomen dat het nodig is om een bewindvoerder en/of mentor door de rechter te laten aanstellen als u onverhoopt tijdelijk of permanent niet meer zelf uw wil kunt uiten.

Afwikkeling van nalatenschappen

Eigenlijk heeft u al genoeg aan uw eigen emoties na het overlijden van een dierbare, partner of ouder. Toch wordt er vrijwel direct van u gevraagd om praktische zaken te regelen zoals het opzeggen van abonnementen of het ontruimen van een woning. Daarnaast moeten ook zaken rondom belasting en pensioen worden geregeld. Of u nu bent benoemd tot erfgenaam of executeur, wij helpen u graag om deze zaken op een goede manier af te wikkelen.

Verklaring van erfrecht (of executele)

In de verklaring van erfrecht staat vermeld wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is/zijn om betalingen en opzeggingen te doen. De bank kan u precies vertellen of u wel of geen verklaring van erfrecht nodig hebt. Is dit wel het geval, dan moet u deze verklaring op laten maken door een notaris. Voordat wij een verklaring van erfrecht afgeven, doen wij onderzoek bij het Centraal Testamentenregister en de betrokken gemeente(s) en vragen wij de potentiële erfgenamen óf zij de nalatenschap willen aanvaarden.

Aangifte erfbelasting

Wat veel mensen niet weten, is dat na het overlijden een aangifte erfbelasting moet worden gedaan. Die kunnen wij voor u verzorgen.  Door de invoering van de belastingrente is het van belang dat de aangifte ruim voor de uiterste datum wordt ingediend. De woning vormt een belangrijk onderdeel van deze erfbelasting. Wanneer u een huis erft, betaalt u belasting over de WOZ-waarde van het huis. Wanneer u deze WOZ-waarde te hoog vindt, zijn er mogelijkheden om hier iets aan te doen, ook na het overlijden.

Tenslotte

Uiteraard beslaat het Familierecht meer dan hier staat vermeld. Gopisingh Van Os Notarissen biedt professionele hulp en advisering bij alle facetten van het Familierecht. U kunt bij Gopisingh Van Os Notarissen terecht voor notariële volmachten of levenstestamenten, schenkingen, samenlevingscontracten of  huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden vóór of tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.