Jazeker. Alle spreekkamers bevinden zich op de begane grond en er zijn geen hoge drempels. Het kantoor van Gopisingh van Os Notarissen is voor iedereen toegankelijk.
De juridische uitwerking van een reeds gesloten overeenkomst. Deze is nodig voor het definitief maken van de eigendomsoverdracht. De akte wordt door de notaris opgemaakt en ingeschreven in het Kadaster en de openbare registers.
De levering van een woning vindt plaats op het moment van het tekenen van de akte van levering bij de notaris. Door het ondertekenen van een koopovereenkomst ben je dus nog geen eigenaar van de woning. Pas bij het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris vindt de feitelijke levering van de woning van de verkoper naar de koper plaats. De levering is compleet als de akte van levering is ingeschreven bij het Kadaster. Bij het Kadaster staan alle woningen geregistreerd. De inschrijving bij het Kadaster wordt verzorgd door de notaris. Deze inschrijving is openbaar. Iedereen kan deze gegevens dus opvragen bij het Kadaster en iedereen kan zien dat jij eigenaar bent van de woning.
De hypotheekakte is een akte waarin wordt vastgelegd dat een onroerende zaak (de woning) in onderpand gegeven wordt aan de hypotheekverstrekker (geldverstrekker/bank).
Bij een overdracht van een woning of een oversluiting van een hypotheek, zullen wij bij de huidige hypotheekverstrekker(s) de aflosnota(‘s) opvragen, zodat uw hypothecaire lening(en) kan/kunnen worden ingelost. De hypotheekverstrekker(s) geeft/geven hiermee akkoord voor het royeren van de hypothecaire inschrijving(en) (na aflossing van de schuld) bij het Kadaster d.m.v. het tekenen van (de door de notaris opgestelde) royementsvolmacht. De termijn van de bank die zij nodig hebben om de gegevens aan te leveren is per bank verschillend.
Het doorhalen van de hypothecaire inschrijving in het hypothekenregister van het Kadaster. Na het doorhalen van de inschrijving kan de oorspronkelijke hypotheekverstrekker hier geen rechten meer aan ontlenen. Doorhaling vindt plaats door middel van een notariële akte van royement na aflossing van de schuld.
Het inschrijvingsbedrag is het bedrag waarvoor hypotheek wordt gevestigd. Dit inschrijvingsbedrag kan hoger zijn dan het geleende bedrag. Dit komt regelmatig voor. Het voordeel daarvan is, dat indien op een later tijdstip opnieuw een geldlening bij dezelfde bank wordt afgesloten, er meestal geen nieuwe hypotheekakte nodig is. Het scheelt dus notaris- en Kadasterkosten. Vanzelfsprekend dient bij een hogere inschrijving de waarde van het pand dit wel toe te laten.
Naast het inschrijvingsbedrag vermeldt elke hypotheekakte ook een opslag voor extra renten en kosten van de geldverstrekker in het kader van een veiling. Deze opslag ligt globaal tussen de 35% en 60%. Indien de bank tot veiling overgaat wegens wanbetaling kan de bank met deze opslag haar kosten dekken van veiling en achterstallige rente.
Het klopt dat bij kosten koper er toch kosten kunnen zijn, die door de verkoper gedragen moeten worden. Zo zijn de kosten voor het doorhalen van hypotheken die op het verkochte onderpand zitten voor rekening van de verkoper. U bent verplicht het pand vrij van hypotheken over te dragen dus zijn de daarbij horende royementskosten voor uw rekening.
Nee. Voor rekening van de koper komen de kosten die de overheid 'hangt' aan de overdracht van een woning. Dat is de overdrachtsbelasting (2%) en de kosten van de notaris voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven daarvan in de registers.